คู่มือการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานบำรุงทาง
เล่ม 1 เล่ม 2
    Download 1 Download 1
       
รหัสงานที่ไม่ต้องทำการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติงานบำรุงทาง
   
 รหัส รายละเอียด  ดาวน์โหลด
28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งบประมาณปี 2563 Download 1
28006 โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง งบประมาณปี 2564 Download 1
29100 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน งบประมาณปี 2564 Download 1
       
ตัวอย่างแบบประเมินความคุ้มค่างานทาง รหัส 22200
ก่อนดำเนินงาน หลังดำเนินงาน
    Download 1 Download 1
       
แบบฟอร์มการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานบำรุงทาง 
 รหัส รายละเอียด  ก่อนดำเนินงาน หลังดำเนินงาน
21000  งานบำรุงปกติ (สำนักงานทางหลวง) Download 1 Download 1
21000  งานบำรุงปกติ (แขวงทางหลวง) Download 1 Download 1
22100  งานฉาบผิวแอสฟัลต์ Download 1 Download 1
22200  งานเสริมผิวแอสฟัลต์ Download 1 Download 1
22300  งานเสริมผิวลูกรัง Download 1 Download 1
22400  งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต Download 1 Download 1
23100  งานปรับระดับผิวทาง Download 1 Download 1
23200  งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ Download 1 Download 1
23300  งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ Download 1 Download 1
23400  งานซ่อมทางผิวคอนกรีต Download 1 Download 1
23500  งานซ่อมลาดข้างทาง Download 1 Download 1
23600  งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง Download 1 Download 1
24100  งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ Download 1 Download 1
24200  งานบูรณะทางผิวคอนกรีต Download 1 Download 1
25100  งานปรับปรุงผิวจราจร Download 1 Download 1
25200  งานขยายทางจราจร Download 1 Download 1
25300  งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน Download 1 Download 1
25400  งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง Download 1 Download 1
25500  งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ Download 1 Download 1
25600  งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร Download 1 Download 1
25700  งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ Download 1 Download 1
25800  งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง Download 1 Download 1
26100  งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร Download 1 Download 1
26200  งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ Download 1 Download 1
26300  งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง Download 1 Download 1
26400  งานก่อสร้างกำแพงกันดิน Download 1 Download 1
26500  งานระบายน้ำข้างทางและใต้ผิวทาง Download 1 Download 1
27100  งานฉุกเฉิน Download 1 Download 1
27200  งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน Download 1 Download 1
28000  โครงการบำรุงรักษาทางหลวง Download 1 Download 1
   คำถามข้อสงสัยที่พบบ่อย Download 1