ทำเนียบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
วันดำรงตำแหน่ง
1
นายธรงค์ อุชชิน
15 ต.ค. 2545 - 30 ก.ย. 2546
2
นายอเนก อัมระปาน
1 ต.ค. 2546 - 13 พ.ย. 2548
3
นายเทียนโชติ จงพีร์เพียร
14 พ.ย. 2548 - 14 พ.ย. 2550
4
นายชัยเดช ข่าทิพย์พาที
30 พ.ย. 2550 - 6 พ.ย. 2551
5
นายชัชวาล บุญเจริญกิจ
6 พ.ย. 2551 - 4 ม.ค. 2553
6
นายสนิท พรหมวงษ์
11 ม.ค. 2553 - 3 พ.ค. 2556
7
นายสุระพล มณีวงษ์
3 พ.ค. 2556 - 20 ก.พ. 2558
8
นายสุรชัย ศรีเลณวัติ
27 ก.ย. 2558 - 16 มิ.ย. 2559
9
นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน
17 มิ.ย. 2559 - 29 ก.ย. 2560
10
นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์
2 ต.ค. 2560 - 1. มิ.ย. 2563
11
นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์
12 มิ.ย. 2563 - 19 ต.ค. 2563
12
นายพงศกร จุลละโพธิ
26 ต.ค.2563 - ปัจจุบัน

 

 ผู้อำนวยการกองบำรุง

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
วันดำรงตำแหน่ง
1
หลวงอนุสรยนตสิทธิ์
1 ก.ย. 2496 - 24 มี.ค. 2501
2
นายถวัลย์ หงสกุล
25 มี.ค. 2501 - 1 มิ.ย. 2501
3
นายพร ลิ้มเจริญ
2 มิ.ย. 2501 - 14 มิ.ย. 2502
4
นายวินิต แจ้งสนิท
15 มิ.ย. 2502 - 30 เม.ย. 2505
5
นายจำรัส สือศิริ
1 พ.ค. 2505 - 6 ม.ค. 2507
6
นายเกษม สุวินทวงศ์
1 พ.ค. 2505 - 6 ม.ค. 2507
7
นายเครือ ลักษณะโกเศศ
7 ม.ค. 2507 - 17 พ.ค. 2507
8
นายเฉลียว วัชรพุกก์
18 พ.ค. 2507 - 12 พ.ย. 2507
9
นายทอง พลับรู้การ
13 พ.ย. 2507 - 30 ก.ย. 2508
10
นายเครือ ลักษณะโกเศศ
1 ต.ค. 2508 - 30 ก.ย. 2512
11
นายมนัส คอวนิช
1 ต.ค. 2512 - 1 เม.ย. 2517
12
นายวีรวิทย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
2 เม.ย. 2517 - 31 มี.ค. 2519
13
นายบุญช่วย สู่พานิช
1 เม.ย.2519 - 19 มี.ค. 2522
14
นายประสิทธิ์ จันทรจำนง
20 มี.ค. 2522 - 30 ก.ย. 2526
15
นายพอพิศ ทิพยมงคล
3 ต.ค. 2526 - 31 ม.ค. 2527
16
นายสมจิตต์ นิมิหุต
1 ก.พ. 2527 - 14 ต.ค. 2527
17
นายศรีพร คำหมาย
15 ต.ค. 2527 - 30 ก.ย. 2528
18
นายสุกรีย์ ธีระกุล
1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2529
19
นายปริญญา สตะบุตร
27 พ.ค. 2529 - 30 ก.ย. 2530
20
นายประสิทธิ์ อักษรวงศ์
1 ต.ค. 2530 - 27 เม.ย. 2532
21
นายประดิษฐ์ อาภรณ์
28 เม.ย. 2532 - 29 เม.ย. 2533
22
นายมหินทร ศาสตรี
30 เม.ย. 2533 - 6 เม.ย. 2534
23
นายชินชัย มหาเสน
17 เม.ย. 2534 - 7 ก.ค. 2538
24
นายวรศักดิ์ ตันติวนิ
18 ก.ค. 2538 - 15 ต.ค. 2538
25
นายจารึก อนุพงษ์
16 ต.ค. 2538 - 4 พ.ย. 2539
26
นายนิกร บุญศรี
4 พ.ย.2539 - 6 พ.ย.2540
27
นายลักษณ์ ศศิปรียจันทร์
6 พ.ย.2540 - 1 ต.ค.2542
28
นายณรงค์ ไชยวงศ์
1 ต.ค. 2542 - 14 ธ.ค.2543
29
นายธรงค์ อุชชิน
14 ธ.ค. 2543 - 14 ต.ค. 2545