คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integity & Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต