ติดต่อเรา

สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง อาคาร 4  อยู่ด้านหลังอาคารตำรวจทางหลวง 

เลขที่ 2/486  ถ.ศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400  

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02-354-6668-76   ต่อ

  • งานสารบรรณ รับ-ส่งเอกสาร 23521
  • งานบัญชี 23517
  • งานพัสดุและสัญญา 23515
  • กลุ่มบริหารการดำเนินงาน 23505
  • กลุ่มแผนงานฯ 23504
  • กลุ่มพัฒนาระบบฯ 23532
  • งานสถิติ 23525
  • ส่วนบริหารทรัพย์สิน 23542
  • ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย 23543