ค่านิยม 12 ประการ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
1 เมษายน 2559 วันสถาปนากรมทางหลวงครบรอบ 104 ปี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559  นายสุรชัย ศรีเลณวัติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมทางหลวง

Read more ...
ท่านรัฐมนตรี อาคมฯ ตรวจติดตาม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

           นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตาม...

Read more ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานบริการ

Read more ...
ประมวลภาพ "กรมทางหลวงรวมใจ ต้านภัยแล้ง"

ประมวลภาพ "กรมทางหลวงรวมใจ ต้านภัยแล้ง" 

Read more ...
สวัสดีปีใหม่ไทย สงกรานต์ประจำปี 2559 สำนักบริหารบำรุงทาง

สำนักบริหารบำรุงทางจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 แบ่งเป็น 2 ช่วง 
-...

Read more ...

สรุปข้อมูลทางหลวงที่มีความเสี่ยงจากการทร…

26-05-2016 Hits:15 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

สรุปข้อมูลทางหลวงที่มีความเสี่ยงจากการทรุดตัว สถานะวันที่ 30 เมษายน 2559

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน…

23-05-2016 Hits:98 ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานบริการ

Read more

ข้อมูลบัญชีสายทางผิวลาดยาง และผิวคอนกรีต…

03-05-2016 Hits:464 ดาวน์โหลด Super User - avatar Super User

- ข้อมูลบัญชีสายทางผิวลาดยาง และผิวคอนกรีต ปี 2559- แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง จุดกลับรถ สะพานลอย ศาลาทางหลวง บัญชีลูกรัง และค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

Read more
   
   

ค้นหา  

   
© สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง เลขที่ 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400