โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวง ในระยะยาว ปีงบประมาณ 2563