โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2562