วิสัยทัศน์ หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักบริหารบำรุงทาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ งานบำรุงรักษาทางหลวง
 • ศึกษา และพัฒนาการบริหารและบำรุงรักษาทางหลวง รวมทั้งประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานบำรุงทาง
 • กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวง
 • จัดทำแผนงาน มาตรการ และมาตรฐานเกี่ยวกับงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัิติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และสัญญา
 • รวบรวม ติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง

 • กำหนดแผนกลยุทธ์จากผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ สภาพทางในงานบำรุง งานบริหารเครื่องจักรบำรุงทาง และข้อเสนอแนะ จากสำนักทางหลวง แขวงการทาง และหมวดการทาง เพื่อนำมาจัดทำแผนระยะยาว ระยะกลาง และแผนประจำปีให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคม
 • จัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณประจำปีของงานบำรุงทางและงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทาง
 • วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลงานบำรุงทาง และงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทาง เพื่อประกอบการชี้แจงต่อกระทรวง สำนักงบประมาณ กรรมธิการวิสามัญฯ และสภาผู้แทนราษฎร
 • ปรับแผนงานบำรุงทางและงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทาง ตามงบประมาณที่ได้รับ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

กลุ่มบริหารการดำเนินงาน

 • ตรวจสอบและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงทางให้เป็นไปตามเป้าหมาย และหลักวิชาการด้วยความถูกต้อง ประหยัด มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
 • เร่งรัด ติดตาม และกำกับการดำเนินงานบำรุงทางของสำนักทางหลวง แขวงการทาง และหมวดการทาง
 • ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมบำรุงทาง แก่สำนักทางหลวง แขวงการทางและหมวดการทาง
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำในการเปลี่ยนแปลงแผนงานบำรุงทงและงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทางแก่ สำนักทางหลวง แขวงการทาง หมวดการทาง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารบำรุง

 • ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารงานบำรุงทาง ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพทางเข้าสู่มาตรฐานสากล
 • ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานงานบำรุงทาง
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพความเสียหายของทางตามระบบบริหารงานบำรุงทาง เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพทางแก่สำนักทางหลวง แขวงการทาง และหมวดการทาง

ส่วนประเมินผลและประมวลผลข้อมูลข่าวสาร

 • ศึกษาและติดตามผลกระทบของงานบำรุงทางและที่่ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรฐานสากล
 • ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานบำรุงทาง และงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทางของสำนักทางหลวง แขวงการทาง และหมวดการทาง
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงานบำรุงทางและงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทางของสำนักทางหลวง แขวงการทาง และหมวดการทาง
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อกำหนดปริมาณงานแผลระยะควบคุมของสำนักทางหลวง แขวงการทาง และหมวดการทาง
 • ประมวลข้อมูลข่าวสารงานบำรุงทาง งานบริหารเครื่องจักรบำรุงทาง และงานอุบัติภัย เพื่อนำมาใช้ในการบริหารและคาดการณ์ให้รวดเร็ว แม่นยำและถูกต้อง

ส่วนบริหารทรัพย์สิน

 • สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำทะเบียนที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างนอกเขตทางทั่วประเทศ
 • ตรวจสอบและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณซ่อมแซมก่อสร้างอาคารบ้านพักของสำนักทางหลวง แขวงการทาง หมวดการทางให้เป็นไปตามเป้าหมาย หลักวิชาการ ด้วยความถูกต้อง ประหยัด มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
 • ดำเนินการเรื่องรื้นถอนสิ่งปลูกสร้างสตามระเบียบกรมธนารักษ์
 • พิจารณาแก้ปัญหาระวังชี้แนวเขต และแก้ไขบัญชีเขตทางให้ตรงกับสภาพข้อเท็จจริง
 • ดำเนินการเรื่องขอใช้ ขอเช่า และแลกเปลี่ยนที่ดินกรมทางหลวง และการขอใช้ที่ดินส่วนราชการอื่นเพื่อประโยชน์ในงานทาง
 • ควบคุมดูแลที่ดิน และอาคารสิ่งปลูกสร้างของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • จัดทำระบบฐานข้อมูลตามตีราคาสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างตามนโยบายกระทรวงการคลัง ในการปฏิรูประบบบริหารงบประมาณเกณฑ์บัญชีคงค้าง
 • จัดทำระบบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติในการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในลักษณะการบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล
 • กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ หน่วยงานภูมิภาคทั่วประเทศเรื่องการตรีราคาทรัพย์สินและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย

 • รายงานอุบัติภัยและตรวจสอบค่าเสียหาย เพื่อเสนอของบประมาณในการซ่อมทางให้การจราจรผ่านได้ และซ่อมแซมคืนสู่สภาพเดิม
 • ประสานงานและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานในสังกัด เพื่อวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัย
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางในช่วงเทศกาล วันหยุด และวันนักขัตกฤษ์
 • เป็นศูนย์กลางการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางแก่ประชาชนผู้ใชัทางหลวงทั่วประเทศ
 • เป็นศูนย์กลางการรายงานอุบัติภัยยนทางหลวงต่อผู้บริหารกรมทางหลวงเพื่อพิจารณาสั่งการ