แบบสำรวจความเหมาะสมของกรอบอัตรากำลังเครื่องจักรกลงานบำรุงทาง
และแบบสำรวจความต้องการเช่าเครื่องจักรกลของหน่วยงานบำรุงทาง

สร.2/1611 ลว.24 มี.ค. 2565 เรื่อง แบบสำรวจความเหมาะสมของกรอบอัตรากำลังเครื่องจักรกลงานบำรุงทางและแบบสำรวจความต้องการเช่าเครื่องจักรกลของหน่วยงานบำรุงทาง

 รายการไฟล์ เอกสารมีดังนี้

698925 icon 92 inbox download 512 Link แบบสำรวจฯ.pdf

698925 icon 92 inbox download 512 เอกสารแนบ 1 แบบสำรวจฯ 1 เครื่องจักรประจำ Fleet.pdf

698925 icon 92 inbox download 512เอกสารแนบ 2.2 แบบสำรวจ 2-คู่มือ.pdf

698925 icon 92 inbox download 512เอกสารแนบ 3 ชุดบำรุงทางเคลื่อนที่.pdf

698925 icon 92 inbox download 512 แบบสำรวจฯ 2 แบบสำรวจความต้องการเครื่องจักร.xlsx

698925 icon 92 inbox download 512เอกสารแนบ 2.1 แบบสำรวจฯ2 -รหัสประเภทเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ.pdf