โครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2567