คู่มือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง เรื่องแนวทางการดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืน มาตรา 37 (ทางเชื่อม)
แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549