คู่มือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง เรื่องการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535