📃ตามบันทึก สร.2/4620 ลว.1 ธ.ค. 2566  เรื่อง กรมพัฒนาที่ดินขอข้อความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566


📌แบบฟอร์ม รายงานการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 "Soil and Water: a source of life  ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต" Download 1
📌เอกสาร กรมพัฒนาที่ดินขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 Download 1
CapturePicture1