แบบฟอร์มงบดำเนินงาน ปี 2564 update 28-8-63

                  สำนักบริหารบำรุงทาง ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มงบดำเนินงาน เพื่อให้ทุกสำนักงานทางหลวง และแขวงทางหลวง ใช้แบบฟอร์มเดียวกัน โดยเพิ่มข้อมูลของงบประมาณย้อนหลัง 2 ปี ทั้งนี้ สำนักบริหารบำรุงทาง ขอให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจัดส่งข้อมูล ดังนี้

          1. เล่มแผนรายประมาณการงบดำเนินงาน ปี 2564
          2. Excel ไฟล์ ส่งทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 ทั้งนี้ขอให้จัดส่งข้อมูลทั้ง 2 แบบฟอร์มภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลส่วนกลาง สำหรับใช้วิเคราะห์ ประกอบในการพิจารณางบดำเนินงานที่แท้จริงต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.สุชาวรรณ ชูณรงค์ (แจน) โทร. 02-354-6668 ต่อ 23528

แบบฟอร์มงบดำเนินงาน ปี 2564 ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มงบดำเนินงาน ปี 2564 (สำหรับเขต)Download 1
แบบฟอร์มงบดำเนินงาน ปี 2564 (สำหรับแขวงฯ)Download 1
1598001709153