260437080_4687649164590086_2580729079632836797_n.jpg
260138448_4687671684587834_6679994381681641234_n.jpg
อบรมโครงการปรับปรุงและเพื่มประสิทธิภาพระบบสาระสนเทศโครงข่ายทางหลวง

สำนักบริหารบำรุงทาง ร่วมกับ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ดำเนินการอบรม โครงการปรับปรุงและเพื่มประสิทธิภาพระบบสาระสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) เพิ่มประสิทธิภาพ ในส่วนการค้นหาข้อมูล การส่งออกรายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ของกรมทางหลวง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วันที่ 2-4 พฤษภาคม 256120180502 091427