โครงการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางหลวงในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
จังหวัดยโสธรและอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565