1.สำเนาสัญญางานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติทางหลวงปี 2562

2.รายงานสรุปผลการดำเนินงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติทางหลวง (ตามแนบ 1)

3.แบบสอบถามการดำเนินงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ (ตามแนบ 2)

 1007343

47 download gif 124