ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 23 – 28  กรกฎาคม 2564 กระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้ทุกหน่วยในสังกัดเตรียมความพร้อม
เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง

กรมทางหลวงจึงได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง โดยให้แต่ละหน่วยดำเนินการดังต่อไปนี้

ข้อสั่งการ 1.3 รายงานจราจร แขวงทางหลวง เส้นทางอื่น ๆ Download 1

Capture