260437080_4687649164590086_2580729079632836797_n.jpg
260138448_4687671684587834_6679994381681641234_n.jpg

การตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดงานบำรุงปกติ ปี 2567

ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หนังสือที่ สร.2/2966 ลว. 24 ก.ค. 2566   เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดงานบำรุงปกติ ปี 2567

 สร.2 2966 24.07.2566 Page 1สร.2 2966 24.07.2566 Page 2

  • แบบฟอร์มบัญชีสายทางผิวลาดยาง และผิวคอนกรีต (Workload)
  • แบบฟอร์มโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง หรือ ติดประกันผลงาน
  • แบบฟอร์มแผนการเช่าเครื่องจักร
  • แบบฟอร์มแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว