กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง ได้จัดส่งรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม Roadnet2 และ โปรแกรม TPMS ไปยังกลุ่มงานสถิติ และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานติดต่อขอรับรหัสผ่านเข้าใช้งานได้ที่ กลุ่มงานสถิติ เบอร์ติดต่อภายใน 23525 และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน (วดร.1,2,3,4) เบอร์ติดต่อภายใน 23505 ตามหน่วยงานของท่าน
Shadow
Slider
No1 24 1

                เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีขอ User และ Pass ของโปรแกรม Roadnet2 ให้กรอกข้อมูลที่เมนู

สถิติงานบำรุงทาง > แบบฟอร์มขอรหัสผ่านผู้ใช้งาน Roadnet2

โดยแยกตาม ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ถึง 28 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น

รหัสผ่านจะแยกตามการใช้งาน กรมทางทั่วไป แผนงาน สถิติภายในพื้นที่

โดยรหัสผ่านที่ท่านได้รับเริ่มต้นจะเป็น กรมทางทั่วไป หากต้องการ เข้าแก้ไขข้อมูล แผนงานและสถิติภายในพื้นที่ กรุณาติดต่อ 23532

จัดส่งรหัสผ่านเข้าใช้งานภายใน 1 วันทำการ โดยผ่านทาง Email ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น... 

สำนักบริหารบำรุงทาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ งานบำรุงรักษาทางหลวง
- ศึกษา และพัฒนาการบริหารและบำรุงรักษาทางหลวง รวมทั้งประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานบำรุงทาง
- กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวง
- จัดทำแผนงาน มาตรการ และมาตรฐานเกี่ยวกับงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัิติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และสัญญา
- รวบรวม ติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่าง ๆ
- ติดต่อประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง
- กำหนดแผนกลยุทธ์จากผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ สภาพทางในงานบำรุง งานบริหารเครื่องจักรบำรุงทาง และข้อเสนอแนะ จากสำนักทางหลวง แขวงการทาง และหมวดการทาง เพื่อนำมาจัดทำแผนระยะยาว ระยะกลาง และแผนประจำปีให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคม
- จัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณประจำปีของงานบำรุงทางและงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทาง
- วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลงานบำรุงทาง และงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทาง เพื่อประกอบการชี้แจงต่อกระทรวง สำนักงบประมาณ กรรมธิการวิสามัญฯ และสภาผู้แทนราษฎร
- ปรับแผนงานบำรุงทางและงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทาง ตามงบประมาณที่ได้รับ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

กลุ่มบริหารการดำเนินงาน
- ตรวจสอบและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงทางให้เป็นไปตามเป้าหมาย และหลักวิชาการด้วยความถูกต้อง ประหยัด มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
- เร่งรัด ติดตาม และกำกับการดำเนินงานบำรุงทางของสำนักทางหลวง แขวงการทาง และหมวดการทาง
- ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมบำรุงทาง แก่สำนักทางหลวง แขวงการทางและหมวดการทาง
- ให้คำปรึกษาและแนะนำในการเปลี่ยนแปลงแผนงานบำรุงทงและงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทางแก่ สำนักทางหลวง แขวงการทาง
หมวดการทาง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารบำรุง
- ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารงานบำรุงทาง ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพทางเข้าสู่มาตรฐานสากล
- ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานงานบำรุงทาง
- ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพความเสียหายของทางตามระบบบริหารงานบำรุงทาง เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพทางแก่สำนักทางหลวง แขวงการทาง และหมวดการทาง

ส่วนประเมินผลและประมวลผลข้อมูลข่าวสาร
- ศึกษาและติดตามผลกระทบของงานบำรุงทางและที่่ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรฐานสากล
- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานบำรุงทาง และงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทางของสำนักทางหลวง แขวงการทาง และหมวดการทาง
- ตรวจสอบและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงานบำรุงทางและงานบริหารเครื่องจักรบำรุงทางของสำนักทางหลวง แขวงการทาง และหมวดการทาง
- ตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อกำหนดปริมาณงานแผลระยะควบคุมของสำนักทางหลวง แขวงการทาง และหมวดการทาง
- ประมวลข้อมูลข่าวสารงานบำรุงทาง งานบริหารเครื่องจักรบำรุงทาง และงานอุบัติภัย เพื่อนำมาใช้ในการบริหารและคาดการณ์ให้รวดเร็ว
แม่นยำและถูกต้อง

ส่วนบริหารทรัพย์สิน
- สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำทะเบียนที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างนอกเขตทางทั่วประเทศ
- ตรวจสอบและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณซ่อมแซมก่อสร้างอาคารบ้านพักของสำนักทางหลวง แขวงการทาง หมวดการทางให้เป็นไปตามเป้าหมาย หลักวิชาการ ด้วยความถูกต้อง ประหยัด มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
- ดำเนินการเรื่องรื้นถอนสิ่งปลูกสร้างสตามระเบียบกรมธนารักษ์
- พิจารณาแก้ปัญหาระวังชี้แนวเขต และแก้ไขบัญชีเขตทางให้ตรงกับสภาพข้อเท็จจริง
- ดำเนินการเรื่องขอใช้ ขอเช่า และแลกเปลี่ยนที่ดินกรมทางหลวง และการขอใช้ที่ดินส่วนราชการอื่นเพื่อประโยชน์ในงานทาง
- ควบคุมดูแลที่ดิน และอาคารสิ่งปลูกสร้างของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- จัดทำระบบฐานข้อมูลตามตีราคาสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างตามนโยบายกระทรวงการคลัง ในการปฏิรูประบบบริหารงบประมาณเกณฑ์บัญชีคงค้าง
- จัดทำระบบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติในการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในลักษณะการบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล
- กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ หน่วยงานภูมิภาคทั่วประเทศเรื่องการตรีราคาทรัพย์สินและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย
- รายงานอุบัติภัยและตรวจสอบค่าเสียหาย เพื่อเสนอของบประมาณในการซ่อมทางให้การจราจรผ่านได้ และซ่อมแซมคืนสู่สภาพเดิม
- ประสานงานและให้คำแนะนำแก่หน่วยงานในสังกัด เพื่อวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางในช่วงเทศกาล วันหยุด และวันนักขัตกฤษ์
- เป็นศูนย์กลางการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางแก่ประชาชนผู้ใชัทางหลวงทั่วประเทศ
- เป็นศูนย์กลางการรายงานอุบัติภัยยนทางหลวงต่อผู้บริหารกรมทางหลวงเพื่อพิจารณาสั่งการ

clipsmix1

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n